Corona | Regeling NOW op drie punten aangepast

Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft de Tweede Kamer laten weten dat de regeling Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) op drie punten is aangepast.

Ten eerste is de berekening van de hoogte van de subsidie in geval van verzoek om toestemming voor bedrijfseconomisch ontslag aangepast (artikel 7). In dat artikel, dat de hoogte van het definitieve subsidiebedrag regelt, is opgenomen hoe verzoeken voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen doorwerken in het subsidiebedrag. Dienen werkgevers die een NOW-subsidie aanvragen, zo’n verzoek in, dan leidt dat tot een lager subsidiebedrag. ‘De doorwerking van deze verzoeken in het subsidiebedrag was echter technisch niet juist geregeld. Ontslagverzoeken wegens bedrijfseconomische redenen bleken minder sterk door te werken in de subsidie dan loonsomverlagingen, terwijl het tegendeel was beoogd’, aldus Koolmees.

Daarom is artikel 7 aangepast. ‘Als voor een werknemer bedrijfseconomisch ontslag wordt aangevraagd, is de subsidieverlaging 50% hoger dan als van diezelfde werknemer het loon niet was doorbetaald. Nu dit artikel is gewijzigd, is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de subsidieverlaging bij een vermindering van de loonsom beter toe te lichten.’ In de wijzigingsregeling worden rekenvoorbeelden gegeven met betrekking tot deze wijziging.

Langere vaststellingstermijn

Ten tweede is de vaststellingstermijn (artikel 14, vierde lid) in de NOW aangepast van 22 weken naar 52 weken. ‘Door een termijn van 52 weken aan te houden bestaat voldoende tijd om, ook bij een grote hoeveelheid aanvragen, een goede controle te verrichten van de verzoeken om vaststelling en de daarbij aangeleverde gegevens.’ Er komen risicogerichte controles. ‘Voor de meeste werkgevers zal gelden dat de hoogte van de vast te stellen subsidie goed is vast te stellen op basis van de aan te leveren stukken bij het verzoek tot vaststelling. De vaststelling zal in die gevallen zoveel als mogelijk in de eerste 22 weken plaatsvinden. In een aantal gevallen zullen aanvullende controlewerkzaamheden en een ruimere termijn voor vaststelling nodig zijn om het verzoek tot vaststelling te beoordelen.’

Buitenlandse rekeningnummers

De derde aanpassing in de NOW is dat werkgevers met een buitenlands rekeningnummer binnen vier weken een Nederlands rekeningnummer kunnen doorgeven. Het UWV kan geen subsidieaanvragen behandelen waarin een buitenlandse bankrekeningnummer is opgegeven.

Verder is in de toelichting bij de regeling verduidelijkt dat het UWV bij de uitoefening van zijn ontslagtaak de NOW meeweegt. ‘Dat betekent dat de werkgever bij een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomisch redenen aannemelijk zal moeten maken dat ontslag niet kan worden voorkomen door een beroep op de NOW en waarom niet. Dit sluit aan bij de doelstelling van de NOW (en andere noodmaatregelen) dat ontslag zoveel mogelijk voorkomen moet worden.’ Er zijn nog enkele andere aanpassingen op ‘punten van technische aard’.

Seizoenswerkers

LTO Nederland heeft intussen aandacht gevraagd voor weeffouten in de NOW-regeling: veel agrarisch ondernemers zijn grotendeels afhankelijk van seizoenswerk, zoals bomen-, bollen en plantentelers, handelsbedrijven en recreatieondernemers. ‘Dit levert veel heftige en terechte reacties op van ondernemers.’ Die dreigen buiten de boot te vallen bij de steunmaatregelen.

(Bron: Accountancy Vanmorgen)

Terug naar nieuws

Neem contact met ons op